Latvian residents want to use non-bank loans in 2023

  • 2023-12-22

According to the PTAC report, in 2022 the volume of loans extended by non-bank creditors was the largest in history, which indicates that more and more Latvian residents are choosing non-bank creditors to obtain additional funds and loans for various purposes. This growing demand is driven by a number of factors, including affordability, flexibility and the changing financial industry.

Advantages and attractiveness of non-bank creditors

Non-bank loans, often referred to as alternative or online loans, are gaining popularity all over the world, and Latvia is no exception. These loans are issued by financial institutions that are not traditional banks, but such as non-bank online lenders.

Latvian residents increasingly choose non-bank creditors for various reasons:

Availability

One of the main factors driving the demand for non-bank loans is their availability. Traditional banks often have strict lending criteria and may reject loan applications based on credit score or income level. In contrast, non-bank lenders have more attainable eligibility requirements that facilitate access to funding.

Speed ​​and convenience

Non-bank loans are efficient, fast and convenient. The application process is streamlined and can be done online without leaving your home. Borrowers can submit applications, receive loan approvals and have funds in their accounts within hours or even minutes. The fast turnaround time is particularly attractive to those who need finance urgently, in unexpected circumstances.

Flexible terms

Non-bank loans offer flexibility in terms of loan amounts and repayment schedules. Borrowers can choose the loan term, amount and preferred schedule that suits their financial situation. This flexibility is especially valuable for those looking for small short-term loans to cover unexpected expenses.

Diverse loan products

Non-bank lenders offer a wide range of loan products designed for a variety of financial needs. These products can include personal loans, loans for repairs or car purchases, installment loans and more. The variety of products allows borrowers to find a financial product that meets specific needs and requirements.

Technology integration

Many non-bank lenders are using modern technology to improve the customer experience by offering user-friendly websites, mobile apps, automated approval processes and more. These technological advances streamline the lending process, making it more efficient and convenient for both parties involved.

Factors that contributed to the development of the non-banking sector in Latvia

The growing demand for non-bank loans among the population of Latvia has been promoted by several important factors:

Economic uncertainty

The global economy has been characterized by uncertainty in recent years, partly due to the pandemic and strained political relations between different countries. Many people have faced job loss or unexpected expenses, so they use non-bank loans to get small loans.

Changing lending preferences

The younger generation has different habits and preferences than previous generations. The youth are more tech savvy and willing to opt for online transactions offered by non-bank lenders. Changes in borrowing habits have contributed to the rise in popularity of non-bank loans.

Convenience and speed

Today's fast and stressful rhythm of life leaves limited time in everyday life. Non-bank loans provide a simple and quick financial solution that fits the busy lifestyle of many people.

Expansion of the non-bank lending market

The non-bank lending market in Latvia has significantly expanded in recent years, offering an increasingly wide range of loan products and competitive interest rates. With more options available, borrowers are increasingly opting for non-bank loans.

Borrowing for various needs

Non-bank lenders offer loans not only for emergencies but also for various purposes such as home improvement, education and debt consolidation. The flexibility of non-bank loans allows borrowers to achieve a variety of financial goals.

Non-bank loan considerations

Although the growing demand for non-bank loans in Latvia has grown and non-bank lenders provide countless advantages, it is important to use loans responsibly. Key considerations:

Responsible borrowing

It is important to carefully assess your financial situation and borrow only when necessary. Avoid over-borrowing as this can lead to debt accumulation and financial stress.

Careful research

Before choosing a non-bank lender, you should carefully research the offers. Compare interest rates, terms and costs from different lenders to find the best deal.

Budget

It is important to consider your budget and income when applying for loans, and to consider your ability to repay the loan in order to meet your financial obligations. A well-structured budget will help you effectively manage your finances and understand how much money you can allocate to loan repayment each month.

The choice of non-bank creditors of Latvian residents in 2023 reflects the changing dynamics of the financial industry and the changing wishes of borrowers. The availability, speed and flexibility of non-bank loans have made non-bank lenders an attractive option for individuals with various financial needs.

_____________________________________________________

Latvijas iedzīvotāji 2023. gadā vēlas izmantot nebanku kredītus

Kā norāda PTAC ziņojums, 2022. gadā nebanku kreditoru izniegto aizdevumu apjoms bija lielākais vēsturē, kas norāda, ka arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju izvēlās nebanku kreditorus, lai iegūtu papildu līdzekļus un aizdevumus dažādiem mērķiem. Šo pieaugošo pieprasījumu nosaka vairāki faktori, tostarp pieejamība, elastība un mainīgā finanšu nozare. 

Nebanku kreditoru priekšrocības un pievilcība

Nebanku kredīti, ko bieži dēvē par alternatīvajiem jeb tiešsaistes kredītiem, gūst popularitāti visā pasaulē, un Latvija nav izņēmums. Šos aizdevumus izsniedz finanšu institūcijas, kas nav tradicionālās bankas, bet, piemēram, ne-banku tiešsaistes aizdevēji. 

Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk izvēlās nebanku kreditorus dažādu iemeslu dēļ:

Pieejamība

Viens no galvenajiem faktoriem, kas veicina pieprasījumu pēc nebanku kredītiem, ir to pieejamība. Tradicionālajām bankām bieži ir stingri kreditēšanas kritēriji, un tās var noraidīt aizdevuma pieteikumus, pamatojoties uz kredītreitingu vai ienākumu līmeni. Turpretim nebanku aizdevējiem ir sasniedzamākas atbilstības prasības, kas atvieglo piekļuvi finansējumam.

Ātrums un ērtības

Nebanku kredīti efektīvi, ātri un ērti. Pieteikšanās process ir racionalizēts, un to var veikt tiešsaistē, neizejot no mājām. Aizņēmēji var iesniegt pieteikumus, saņemt aizdevuma apstiprinājumus un līdzekļus savos kontos dažu stundu vai pat minūšu laikā. Ātrais izpildes laiks ir īpaši pievilcīgs tiem, kam ir steidzami nepieciešamas finanses, neparedzētos gadījumos.

Elastīgi noteikumi

Nebanku aizdevumi piedāvā elastību attiecībā uz aizdevuma summām un atmaksas grafikiem. Aizņēmēji var izvēlēties aizdevuma termiņu, summu un vēlamo grafiku, kas atbilst viņu finansiālajam stāvoklim. Šī elastība ir īpaši vērtīga tiem, kas meklē nelielus īstermiņa aizdevumus neparedzētu izdevumu segšanai.

Daudzveidīgi aizdevuma produkti

Nebanku aizdevēji piedāvā plašu aizdevumu produktu klāstu, kas paredzēti dažādām finanšu vajadzībām. Šie produkti var ietvert privātpersonu aizdevumus, aizdevumus remontam vai auto iegādei, aizdevumus preču iegādei uz nomaksu un daudz ko citu. Produktu daudzveidība ļauj aizņēmējiem atrast finanšu produktu, kas atbilst konkrētām vajadzībām un prasībām.

Tehnoloģiju integrācija

Daudzi nebanku aizdevēji izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas, lai uzlabotu klientu pieredzi, piedāvājot lietotājam draudzīgas vietnes, mobilās lietotnes, automatizētus apstiprināšanas procesus un daudz ko citu. Šie tehnoloģiskie sasniegumi racionalizē kreditēšanas procesu, padarot to efektīvāku un ērtāku abām iesaistītajām pusēm.

Faktori, kas veicinājuši nebanku sektora attīstību Latvijā

Pieaugošo pieprasījumu pēc nebanku kredītiem Latvijas iedzīvotāju vidū ir  veicinājuši vairāki būtiski faktori:

Ekonomiskā nenoteiktība

Pasaules ekonomika pēdējos gados ir raksturojama ar nenoteiktību, kas daļēji ir saistīta ar pandēmiju un saspīlētajām politiskajām attiecībām starp dažādām valstīm. Daudzi cilvēki ir saskārušies ar darba zaudēšanu vai neparedzētiem izdevumiem, tāpēc, izmanto nebanku aizdevumus, lai iegūtu mazus kredītus. 

Kreditēšanas preferenču maiņa

Jaunākajai paaudzei ir atšķirīgi paradumi un izvēles nekā iepriekšējām paaudzēm. Jaunatne ir lietpratīgāki, kad runa ir par tehnoloģijām un labprāt izvēlās tiešsaistes darījumus, ko piedāvā nebanku aizdevēji. Aizņemšanās paradumu izmaiņas ir veicinājušas nebanku aizdevumu popularitātes pieaugumu.

Ērtība un ātrums

Mūsdienu ātrais un saspringtais dzīves ritms atstāj ierobežotu laiku ikdienā. Nebanku aizdevumi nodrošina vienkāršu un ātru finanšu risinājumu, kas atbilst daudzu iedzīvotāju aizņemtajam dzīvesveidam.

Nebanku kreditēšanas tirgus paplašināšanās

Nebanku kreditēšanas tirgus Latvijā pēdējos gados ir būtiski paplašinājies, piedāvājot arvien plašāku aizdevumu produktu piedāvājumu un konkurētspējīgas procentu likmes. Tā kā ir pieejamas vairāk iespēju, aizņēmēji arvien vairāk izvēlās nebanku aizdevumus.

Aizņemšanās dažādām vajadzībām

Nebanku kreditori piedāvā aizdevumus ne tikai ārkārtas situācijām, bet arī dažādiem mērķiem, piemēram, mājas uzlabošanai, izglītībai un parādu apvienošanai. Nebanku aizdevumu elastība ļauj aizņēmējiem sasniegt dažādus finanšu mērķus.

Nebanku aizdevumu apsvērumi

Lai gan pieaugošais pieprasījums pēc nebanku kredītiem Latvijā ir audzis un nebanku aizdevēji sniedz neskaitāmas priekšrocības, ir svarīgi izmantot aizdevumus atbildīgi. Galvenie apsvērumi:

Atbildīga aizņemšanās

Ir svarīgi rūpīgi izvērtēt savu finansiālo stāvokli un aizņemties tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Izvairieties no pārmērīgas aizņemšanās, jo tas var izraisīt parādu uzkrāšanos un finansiālu stresu.

Rūpīga izpēte

Pirms nebanku aizdevēja izvēles, jāveic rūpīga piedāvājumu izpēte. Salīdziniet dažādu aizdevēju procentu likmes, noteikumus un izmaksas, lai atrastu visizdevīgāko piedāvājumu. 

Budžets

Ir svarīgi ņemt vērā savu budžetu un ienākumus, piesakoties aizdevumiem, un apsvērt savu spēju kredītu atmaksāt, lai nodrošinātu finansiālo saistību izpildi. Labi strukturēts budžets palīdzēs efektīvi pārvaldīt savas finanses un saprast, cik lielu summu katru mēnesi ir iespējams novirzīt kredīta atmaksai.

Latvijas iedzīvotāju nebanku kreditoru izvēle 2023. gadā atspoguļo mainīgo finanšu nozares dinamiku un mainīgās kredītņēmēju vēlmes. Nebanku kredītu pieejamība, ātrums un elastība ir padarījusi nebanku aizdevējus par pievilcīgu iespēju privātpersonām ar dažādām finanšu vajadzībām.