BTA and eKool start cooperation

  • 2019-05-03
  • Kristine Bormane

BTA Baltic Insurance Company (hereafter „BTA“) and eKool are starting cooperation, the goal is to provide eKool client an opportunity to easily and quickly conclude travel insurance agreements in eKool environment.

”eKool wish was to provide additional services within their portal, that might be interested for Clients and would be easy to use” says eKool director Tanel Keres.

According to BTA Estonian branch director Hiljar Kõiv, as Insurance market nowadays moves more towards e-channels, then he values cooperation with eKool as very perspective. Cooperation with eKool provides parents or schools representatives with an accessible chance to purchase insurance policy for a vacation or school trip and all policy purchase process should be fast and clear.

BTA Baltic Insurance Company is one of the leading insurance companies in the Baltics, offering the broadest range of non-life insurance services in Latvia, Lithuania and Estonia. BTA employs more than 1 000 employees in the Baltics. The largest shareholder of BTA is Vienna Insurance Group AG with 200 years of experience in the insurance industry.

More than 50 companies in 25 countries constitute the group, which employs 25,000 employees. Vienna Insurance Group AG is a clear leader in its core markets in Europe maintaining high rating of financial stability – Standard & Poor’s A+ (stable outlook), with a listing on the Vienna and the Prague Stock Exchange.

BTA ja eKool alustavad koostööd

BTA Baltic Insurance Company (edaspidi „BTA“) ja eKool alustavad koostööd, mille eesmärgiks on pakkuda eKooli klientidele võimalust mugavalt ja kiirelt sõlmida reisikindlustuse lepinguid otse eKooli keskkonnas.

eKool AS juhataja Tanel Kerese sõnul on eKooli sooviks pakkuda klientidele oma portaalis täiendavaid lisateenuseid, mis oleksid atraktiivsed ja mille kasutamine oleks mugav.

BTA Eesti filiaali juhataja Hiljar Kõivu sõnul BTA hindab koostööd eKooliga väga perspektiivikaks, kuna kindlustuse müük liigub üha enam elektroonilistesse kanalitesse ja kliendile lähemale. Koostöö eKooliga võimaldab lapsevanematel või koolide esindajatel mugavalt ja soodsalt hankida reisikindlustuse planeeritavaks koolivaheajaks või kooli reisiks ning kogu protsess on kiire ja ladus.

Kindlustusselts BTA Baltic Insurance Company on üks kindlustusturu juhtivatest ettevõtetest Baltimaades, pakkudes laias valikus kahjukindlustusteenuseid nii Lätis, Leedus kui ka Eestis. BTA meeskond Baltikumis on kasvanud pea 1000-liikmeliseks. BTA suurimaks aktsionäriks on Vienna Insurance Group AG, kellel on kindlustusvaldkonnas pea 200 aasta pikkune kogemus.

Vienna Insurance Group'il on 25 riigis ligi 50 kindlustusseltsi  üle 25 000 töötajaga ja oma tegevusvaldkonnas on ta Kesk- ja Ida-Euroopas silmapaistev liider. Tuntud reitinguagentuur Standard & Poor’s on väljastanud ettevõttele A+ reitingu stabiilse väljavaatega, mis tähendab, et ettevõte on Viini börsi juhtivate börsiettevõtete indeksi ATX tipus. Vienna Insurance Group on noteeritud ka Praha börsil.

BTA и eKool начинают сотрудничество

BTA Baltic Insurance Company (далее „BTA“) и eKool начинают сотрудничество, целью которого является предоставление возможности клиентам eKool удобно и быстро приобретать полисы страхования путешествия напрямую в портале eKool.

По словам руководителя eKool Танеля Кереса желанием eKool было предоставление дополнительных услуг в своем портале, которые могли бы заинтересовать клиентов и были бы удобны в использовании.

Руководитель Эстонского филиала ВТА Хильяр Кыив оценивает сотрудничество с eKool как очень перспективное, поскольку страхование двигается больше в сторону электронных каналов. Сотрудничество с eKool позволяет родителям или представителям школ удобно и выгодно приобрести страхование путешествий на каникулы или школьное путешествие, а весь процесс является быстрым и понятным.

Страховое акционерное общество «BTA Baltic Insurance Company» является одним из ведущих страховых обществ в Балтии, которое предлагает широчайший спектр страховых услуг, не связанных со страхованием жизни, в Латвии, Литве и Эстонии. В Балтии в ВТА работает более 1 000 сотрудников. «Vienna Insurance Group AG», с опытом работы в страховой отрасли почти в 200 лет, является крупнейшим акционером ВТА.

При более чем 25 000 сотрудников в примерно 50 предприятиях в 25 странах, «Vienna Insurance Group AG» является явным лидером на рынках своей деятельности в Центральной и Восточной Европе. «Vienna Insurance Group AG» является предприятием с наивысшей оценкой ведущего индекса Венской биржи – ATX, аудиторская компания «Standard & Poor’s» присудила предприятию высокую оценку финансовой стабильности А+ со стабильным прогнозом развития на будущее; акции «Vienna Insurance Group» также котируются на Пражской бирже.