NOTICE of convening of the Annual General Meeting of shareholders of joint-stock company “Baltic Technology Ventures”

  • 2022-03-29

The management board of joint-stock company "Baltic Technology Ventures" (unified reg. No. 40103655981, legal address: 1-5 Rupniecibas Street, Riga, LV-1010, Republic of Latvia) hereby summons and notifies that the Annual General Meeting of joint-stock company “Baltic Technology Ventures” shall take place on April 29, 2022 at 11:00 in the premises of joint-stock company “Baltic Technology Ventures” at the address 1-5 Rupniecibas Street, Riga, as well as electronically.

Agenda of the meeting:

- Approval of Annual report for the year 2021.
- Decision on the results of economic activity in the year 2021.
- Recalling of Council Members.
- Election of new Council.
- Determination of remuneration of Council Members.
- Repurchasing own shares to comply under Administrative agreement with FCMC # 05.05.06/45.
- Acquiring of own shares.
- Increase of share capital.
- Approval of the Terms of the share capital increase.
- Amendments to the Articles of Association.
- Cancellation of resolutions of the shareholders’ meeting.

Record date

The record date for shareholders’ participation at the Annual General Meeting of shareholders of joint-stock company “Baltic Technology Ventures” shall be April 21, 2022. Only the persons who are shareholders at the record date with the number of shares they own are authorized to take part in the Annual General Meeting of shareholders of joint-stock company “Baltic Technology Ventures” on April 29, 2022.

Prior remote voting at the shareholders’ meeting

The shareholders are encouraged to use their right to vote in writing before the shareholders’ meeting by filling in the voting form available at least from April 15, 2022 to April 28, 2022 on joint-tock company „Baltic Technology Ventures” website at https://www.baltictechventures.com/blog.

Please send the completed (in Latvian or English) voting form to:
1) the company’s e-mail address [email protected] – signed with a valid electronic signature, or
2) to the company’s postal address: 1-5 Rupniecibas Street, Riga, LV-1010, Latvia – signed on paper and notarized (the form signed abroad shall be legalized / certified with Apostille).

Please note that the vote shall be made in a way that allows the company to identify the shareholder (natural or legal person).

If the shareholder is a natural person and the vote is made by the shareholder’s representative, a representation document certifying the right to act on behalf of the shareholder shall be attached to the vote, e.g. in case the shareholder is represented by an authorized person, the power of attorney shall be valid and signed in the form of a notarial deed.

If the shareholder is a legal entity, the documents certifying the shareholder’s name, legal form, legal registration (e.g., a certificate from the commercial register issued less than one year ago) and the authority of the representative shall be attached to the vote.

All documents attached to the vote shall be originals in Latvian or English language, or supplemented with a notarized translation in any of these languages. Public documents issued abroad shall be legalized / certified with Apostille (where applicable).

The shareholder’s contact information (phone number and e-mail address) shall be attached to the vote.

The shareholder who has voted before the shareholders’ meeting may ask the company to confirm the receipt of the vote. The company shall send a confirmation to the shareholder immediately upon receipt of the shareholder’s vote.

All votes received by April 28, 2022 will be taken into account in the voting.

Shareholders’ meeting

Registration of the shareholders for the Annual General Meeting of shareholders of joint-stock company “Baltic Technology Ventures” shall take place from April 26, 2022 to April 28, 2022, 12:00.

In order to register for participation in the shareholders’ meeting, a shareholder shall submit a free form application in Latvian or English language (the form will be available also at the joint-stock company’s “Baltic Technology Ventures” website at https://www.baltictechventures.com/blog), indicating the name, surname, personal code (if no Latvian personal code available, – date of birth, number and the date of issue of the identity document, the country and institution which issued the identity document), the e-mail address and phone number of the shareholder / shareholder’s legal representative / authorized person who wishes to register for participation in the shareholders’ meeting, as well as will the shareholder participate in the meeting electronically or will participate in person during the meeting in Riga, at 1-5 Rupniecibas Street, in the premises of joint-stock company “Baltic Technology Ventures”.

Please send the application to:

- the company’s e-mail address [email protected] – signed with a valid electronic signature, or

- to the company’s postal address: 1-5 Rupniecibas Street, Riga, LV-1010, Latvia – signed on paper and notarized (the application signed abroad shall be legalized / certified with Apostille).

The shareholder will be registered for participation in the shareholders’ meeting if duly apply for participation until April 28, 2022, 12:00.

If the shareholder is a natural person and the application for participation in the shareholders’ meeting is signed by the shareholder’s representative, a representation document certifying the right to act on behalf of the shareholder shall be attached to the application, e.g. in case the shareholder is represented by an authorized person, the power of attorney shall be valid and signed in the form of a notarial deed.

If the shareholder is a legal entity, the documents certifying the shareholder’s name, legal form, legal registration (e.g., a certificate from the commercial register issued less than one year ago) and the authority of the representative shall be attached to the application for participation in the shareholders’ meeting.

All documents attached to the application for participation in the shareholders’ meeting shall be originals in Latvian or English language, or supplemented with a notarized translation in any of hese languages. Public documents issued abroad shall be legalized / certified with Apostille (where applicable).

The shareholders who have applied for participation in the meeting electronically in accordance with the above procedure will receive a link to participate in the shareholders’ meeting on the e-mail address indicated in the application.

Before opening of the meeting the shareholder / shareholder’s legal representative / authorized person registered for participation in the shareholders’ meeting shall present the identity document indicated in the application for participation in the shareholders’ meeting.

Voting at the shareholders’ meeting will be in person in Riga, at 1-5 Rupniecibas Street, in the premises of joint-stock company “Baltic Technology Ventures”, remotely prior to the meeting of shareholders (according to the aforementioned procedure), as well as online.

The shareholders can review the draft resolutions for items on the agenda at least from April 15, 2022 till April 29, 2022 at the joint-stock company’s “Baltic Technology Ventures” website at https://www.baltictechventures.com/blog.

_________________________

Akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” (vienotais reģ. Nr. 40103655981, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2022. gada 29. aprīlī plkst. 11.00 akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” telpās pēc adreses: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, kā arī izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Sapulces darba kārtībā:

- Gada pārskata apstiprināšana par 2021. gadu.
- Lēmums par 2021. gada saimnieciskās darbības rezultātiem.
- Padomes locekļu atsaukšana.
- Jaunas padomes ievēlēšana.
- Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.
- Savu akciju atpirkšana ar FKTK noslēgtā Administratīvā līguma Nr. 05.05.06/45 izpildīšanai.
- Savu akciju iegūšana.
- Pamatkapitāla palielināšana.
- Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
- Grozījumu izdarīšana statūtos.
- Akcionāru sapulces lēmumu atcelšana.

Ieraksta datums

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2022. gada 21. aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” kārtējā akcionāru sapulcē 2022. gada 29. aprīlī.

Attālināta balsošana pirms akcionāru sapulces

Aicinām akcionārus izmantot tiesības rakstveidā balsot pirms akcionāru sapulces, aizpildot balsojuma veidlapu, kas būs pieejama vismaz no 2022. gada 15. aprīļa līdz 2022. gada 28. aprīlim akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” tīmekļa vietnē https://www.baltictechventures.com/blog.

Lūdzam aizpildītu (latviešu vai angļu valodā) balsojuma veidlapu nosūtīt:

- parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi: [email protected]; vai
- parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvija. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt ar notariāli apliecinātu parakstu (ārvalstīs parakstītajai veidlapai nepieciešamības gadījumā jābūt apliecinātai ar apostille / legalizētai).

Lūdzam ņemt vērā, ka balsojumam jābūt nodotam tādā veidā, kas ļauj sabiedrībai nodrošināt akcionāra (fiziskas vai juridiskas personas) identifikāciju.

Gadījumā, ka akcionārs ir fiziska persona, un balsojumu akcionāra vārdā paraksta akcionāra pārstāvis, balsojumam pievienojams pārstāvības dokuments, kas apliecina personas tiesības rīkoties akcionāra vārdā, tā, piemēram, ja akcionāru pārstāv pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt derīgai un noformētai notariāla akta formā.

Gadījumā, ja akcionārs ir juridiska persona, balsojumam pievienojami dokumenti, kas apliecina akcionāra nosaukumu, juridisko formu un tiesisko reģistrāciju (piemēram, izziņa no komercreģistra, kas nav vecāka par vienu gadu), un dokumenti, kas apliecina pārstāvja pilnvaras.

Visiem balsojumam pievienotajiem dokumentiem ir jābūt oriģināliem, latviešu vai angļu valodā, vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu vienā no šīm valodām. Ārvalstīs izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem nepieciešamības gadījumā jābūt apliecinātiem ar apostille / legalizētiem.

Balsojumam jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālr. numurs un e-pasta adrese).

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas sabiedrībā līdz 2022. gada 28. aprīlim.

Akcionāru sapulce

Akcionāru reģistrēšanās akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” kārtējai akcionāru sapulcei notiek no 2022. gada 26. aprīļa līdz 2022. gada 28. aprīlim plkst. 12.00.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram nepieciešams iesniegt pieteikumu brīvā formā, latviešu vai angļu valodā (veidlapa būs pieejama arī akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” tīmekļa vietnē https://www.baltictechventures.com/blog), norādot akcionāra / akcionāra pilnvarnieka / akcionāra likumiskā pārstāvja, kas vēlas reģistrēties dalībai akcionāru sapulcē  vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav Latvijas personas koda – dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), e-pasta adresi un tālr. numuru saziņai ar akcionāru / akcionāra pilnvarnieku / akcionāra likumisko pārstāvi, kā arī vai akcionārs piedalīsies sapulcē elektroniski vai klātienē Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” telpās.

Lūdzam pieteikumu nosūtīt:

- parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi: [email protected] ; vai
- parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvija. Šajā gadījumā pieteikumam jābūt ar notariāli apliecinātu parakstu (ārvalstīs parakstītajai veidlapai nepieciešamības gadījumā jābūt apliecinātai ar apostille / legalizētai).

Dalībai akcionāru sapulcē tiks reģistrēti tie akcionāri, kuru pienācīgi noformēti pieteikumi dalībai sapulcē būs saņemti sabiedrībā līdz 2022. gada 28. aprīlim plkst. 12.00.

Gadījumā, ja akcionārs ir fiziska persona, un pieteikumu dalībai sapulcē akcionāra vārdā paraksta akcionāra pārstāvis, pieteikumam pievienojams pārstāvības dokuments, kas apliecina personas tiesības rīkoties akcionāra vārdā, tā, piemēram, ja akcionāru pārstāv pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt derīgai un noformētai notariāla akta formā.

Gadījumā, ja akcionārs ir juridiska persona, pieteikumam dalībai sapulcē pievienojami dokumenti, kas apliecina akcionāra nosaukumu, juridisko formu un tiesisko reģistrāciju (piemēram, izziņa no komercreģistra, kas nav vecāka par vienu gadu), un dokumenti, kas apliecina pārstāvja pilnvaras.

Visiem pieteikumam dalībai sapulcē pievienotajiem dokumentiem ir jābūt oriģināliem, latviešu vai angļu valodā, vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu vienā no šīm valodām. Ārvalstīs izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem nepieciešamības gadījumā jābūt apliecinātiem ar apostille / legalizētiem.

Tiem akcionāriem, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcē elektroniski atbilstoši iepriekš noradītajai kārtībai, uz viņu pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite dalībai akcionāru sapulcē.

Pirms sapulces atklāšanas akcionāram / akcionāra pilnvarniekam / akcionāra likumiskajam pārstāvim, kas ir reģistrēts dalībai akcionāru sapulcē, būs jāuzrāda pieteikumā dalībai sapulcē norādītais personu apliecinošs dokuments.

Balsošana akcionāru sapulcē tiks nodrošināta klātienē Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” telpās, attālināti pirms akcionāru sapulces (iepriekš norādītajā kārtībā), kā arī tiešsaistē.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem vismaz no 2022. gada 15. aprīļa līdz 2022. gada 29. aprīlim akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” tīmekļa vietnē https://www.baltictechventures.com/blog.