NOTICE of convening of the Extraordinary General Meeting of shareholders of joint-stock company “Baltic Technology Ventures”

  • 2022-10-27

The management board of joint-stock company "Baltic Technology Ventures" (registration No. 40103655981, legal address: Rūpniecības Street 1 - 5, Riga, LV-1010, Republic of Latvia)  the management board, considering that:

1. the management board has evaluated the costs related to the safe of shares in financial instrument accounts in banks or brokerage companies and in the depository;

2. the regulatory framework provides for the possibility for the Company's board to maintain and organize the register of shareholders by itself,

proposes that after taking over the records of 22,579,020 (twenty-two million, five hundred and seventy-nine thousand and twenty) registered shares in paper of the joint-stock company "Baltic Technology Ventures" from Nasdaq CSD SE, the board should create and keep a record of the register of registered shares and their shareholders.

In addition, the Board of the Company explains that:

1. to implement such a step, it is necessary to convert 588,238 (five hundred and eighty-eight thousand, two hundred and thirty-eight) bearer shares belonging to the Company and 21 990 782 (twenty-one million nine hundred ninety thousand seven hundred eighty-two) bearer shares belonging to SSE Baltic Opportunities Limited, reg. No. HE 215656 (Cyprus) to the registered shares and amend the Company's Articles of Association accordingly;

2. after the making of such shareholders' decision on share conversion, 22,579,020 (twenty-two million, five hundred and seventy-nine and twenty thousand) registered shares will be debited from the financial instrument accounts of the Company and SSE Baltic Opportunities Limited  in the banks and brokerage firms, and information on the shareholders' property rights will be included in the shareholder register kept by the board;

3. after submitting the shareholders' register to the board, the shareholders will have to turn to the board to make changes in the ownership rights to shares.

4. According to the shareholders' decision the Company's 1,480,780 bearer shares belonging to minority shareholders are not converted and remain in the register of Nasdaq CSD SE.

Based on the above, the Board of the Company, on its initiative, convenes an extraordinary meeting of shareholders of the Company and announces that the extraordinary meeting of shareholders of joint-stock company "Baltic Technology Ventures" will be held on November 30, 2022 at 11.00 Rūpniecības Street 1 - 5, Riga, LV-1010.

Agenda of the meeting:

1. Conversion of 22,579,020 (twenty-two million, five hundred and seventy-nine thousand and twenty) bearer shares into registered shares and related amendments to the joint-stock company "Baltic Technology Ventures" Articles of Association.

The record date for shareholders' participation in the shareholders' meeting is November 22, 2022 until 17.00. Only persons who are shareholders on the record date are entitled to participate in the Company's extraordinary shareholders' meeting on November 30, 2022 with the number of shares they own, as well as to vote in writing before the shareholders' meeting.

Voting before the meeting

The Company's shareholders can exercise the right to vote before the shareholders' meeting by filling in the voting form, which will be sent to the shareholders upon request starting from November 10, 2022 (by sending the request to the e-mail: [email protected]). The voting form will also be available on the Company's website www.baltictechventures.com

Please fill out the voting form:

• signed with a valid secure electronic signature containing a time stamp, sent electronically to the Company's e-mail address:

[email protected], indicating the following information in the letter's title: "Voting form 30.11.2022. for an extraordinary meeting of shareholders"; or

• send a signed paper form to the Company's postal address: Rūpniecības Street 1 - 5, Rīga, LV-1010, indicating the following information on the envelope: "Voting form 30.11.2022. for an extraordinary meeting of shareholders". In this case, the signature on the voting form must be notarized, and a certified copy of the shareholder's (proxy) passport or identity card and contact information (phone number and e-mail address) must be attached to it so that the Company's Board can identify the shareholder.

Shareholder representatives or authorized persons attach a power of attorney or other document certifying a power of attorney to the voting form (when submitted electronically – signed with a secure electronic signature containing a time stamp, but by mail – a hand-signed power of attorney, on which the shareholder's signature is notarized).

A shareholder who has voted before the shareholders' meeting may ask the Company to confirm the receipt of the vote. The Company sends the confirmation to the shareholder immediately after receiving the shareholder's vote.

All voting forms received by the Company by November 29, 2022 (by mail and e-mail by 5:00 p.m.) will be taken into account in the voting.

Shareholders with such a vote will be considered present at the shareholders' meeting. Accordingly, they are recorded in the shareholders' register and are also considered when determining the quorum.

If the shareholder has voted before the meeting and has submitted the application form in the following manner, the shareholder may participate in the meeting. In this case, the previously cast vote of the shareholder will be cancelled, and the vote cast during the meeting will be taken into account.

Shareholders meeting

The shareholders' meeting will be held on November 30, 2022 at 11:00 a.m. at 1 - 5 Rūpniecības Street, Riga, LV-1010.

To register for participation in the shareholders' meeting, the shareholder must submit a completed application form, which will be sent to shareholders upon request starting on November 10, 2022 (by sending the request to the e-mail: [email protected]), and attaching a copy of the passport or personal identification card of the shareholder/trustee. The application form will also be available on the Company's website www.baltictechventures.com.

Please send the completed application form together with a copy of your passport or personal identification card to:

• signed with a valid secure electronic signature containing a time stamp to be sent to the Company's e-mail address: [email protected], with the following information in the letter's title: "Application form 30.11.2022. for an extraordinary meeting of shareholders"; or

• send a signed paper form to the Company's postal address: Rūpniecības Street 1 - 5, Rīga, LV-1010, indicating the following information on the envelope: "Application form 30.11.2022. for an extraordinary meeting of shareholders".

Shareholders' rights

Shareholders may participate in the shareholders' meeting (including completing and submitting the voting form) in person or through their representatives or proxies. The authorization form is available on the Company's website at [email protected].

 Shareholders, who represent at least 1/20 of the Company's share capital, have the right within seven days from the day of publication of the announcement to request the inclusion of additional issues in the agenda of the meeting to the institution convening the meeting of shareholders. Additional questions, together with draft decisions or explanations on those issues on which decisions are not expected to be taken, should be submitted to the Company's Board by sending them to the Company's e-mail address: [email protected], on the 7th no later than at 17.00.

Shareholders have the right to submit draft decisions on the issues included in the agenda of the shareholders' meeting within seven days from the day the announcement on convening the shareholders' meeting is distributed. In addition, shareholders have the right to submit draft decisions on issues included in the agenda of the shareholders' meeting during the meeting if all draft decisions submitted to the shareholders' meeting have been reviewed and rejected.

Suppose a shareholder submits a written request to the board at least seven days before the shareholders' meeting. In that case, the board shall provide him with the requested information on the issues included in the agenda no later than three days before the shareholders' meeting.

Shareholders can familiarize themselves with the draft decisions on issues to be considered at the shareholder's meeting from November 10, 2022 on the Company's website www.baltictechventures.com.

All documents related to the Company's shareholders' meeting are published in the following Internet resources: the Company's website www.baltictechventures.com.

The total number of shares and voting rights of the Company is 24,059,800.

 

___________________________________________________

Akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures", reģistrācijas Nr. 40103655981, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1 - 5, Rīga, LV-1010 (tālāk tekstā - Sabiedrība) valde, ņemot vērā ka:

1. valde ir izvērtējusi izmaksas, kas saistītas ar akciju glabāšanu finanšu instrumentu kontos bankās vai brokeru kompānijās un depozitārijā;

2. normatīvajā regulējumā paredzēta iespēja Sabiedrības valdei pašai vest un kārtot akcionāru reģistru,

ierosina pēc akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” 22 579 020 (divdesmit divi miljoni pieci simti septiņdesmit deviņi tūkstoši divdesmit) vārda akciju papīra formā  uzskaites pārņemšanas no Nasdaq CSD SE, valdei izveidot un vest akcionāru reģistru vārda akciju un to turētāju uzskaiti. 

Papildus Sabiedrības valde paskaidro, ka:

1. lai īstenotu šādu soli ir nepieciešams konvertēt pašai Sabiedrībai piederošās 588 238 (pieci simti astoņdesmit astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi) uzrādītāja akcijas un  SSE Baltic Opportunities Limited, reģ. Nr. HE 215656 (Kipra) piederošās 21 990 782 (divdesmit viens miljons deviņi simti deviņdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi) uzrādītaja akcijas uz vārda akcijām, attiecīgi grozot Sabiedrības statūtus;

2. pēc akcionāru lēmuma par akciju konversiju pieņemšanas 22 579 020 (divdesmit divi miljoni pieci simti septiņdesmit deviņi tūkstoši divdesmit) vārda akcijas tiks norakstītas no Sabiedrības un SSE Baltic Opportunities Limited akcionāra finanšu instrumentu kontiem bankās un brokeru sabiedrībās un informācija par akcionāru īpašuma tiesībām tiks iekļauta valdes vestajā akcionāru reģistrā;

3. pēc akcionāru reģistra nodošanas valdei, lai veiktu izmaiņas īpašumtiesībās uz akcijām, akcionāriem būs jāgriežas pie valdes.

4. Pēc akcionāru lēmuma Sabiedrības 1 480 780 uzrādītāja akcijas, kas pieder mazākuma akcionāriem, netiek pārvērstas un paliek Nasdaq CSD SE uzskaitē. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības valde pēc savas iniciatīvas sasauc Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2022. gada 30. novembrī plkst. 11.00 Rūpniecības ielā 1 - 5, Rīgā, LV-1010. 

Sapulces darba kārtība:

1. Uzrādītāja akciju 22 579 020 (divdesmit divi miljoni pieci simti septiņdesmit deviņi tūkstoši divdesmit) konversija par vārda akcijām un ar to saistītie akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” statūtu grozījumi.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2022. gada 22.novembris līdz plkst. 17.00. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2022. gada 30.novembrī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Balsošana pirms sapulces

Sabiedrības akcionāri var izmantot tiesības balsot pirms akcionāru sapulces, aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma, sākot ar 2022. gada 10.novembri (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: [email protected]), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu. Balsojuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.baltictechventures.com.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:

- parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: 

[email protected], vēstules nosaukumā norādot šādu informāciju: “Balsojuma veidlapa 30.11.2022. ārkārtas akcionāru sapulcei”; vai

- parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1 - 5, Rīga, LV-1010, uz aploksnes norādot šādu informāciju: “Balsojuma veidlapa 30.11.2022. ārkārtas akcionāru sapulcei”. Šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam un tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) pases vai personas apliecības apliecināta kopija un kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionāra pārstāvji vai pilnvarotās personas balsojuma veidlapai pievieno pilnvaru vai citu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu (elektroniski iesniedzot – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, bet pa pastu – pašrocīgi parakstītu pilnvaru, uz kuras akcionāra paraksts apliecināts notariāli).

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2022. gada 29.novembrim (pa pastu un e-pastu līdz plkst. 17:00).

Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē, tie tiek ierakstīti akcionāru reģistrā, kā arī tiek ņemti vērā, nosakot kvorumu.

Ja akcionārs ir balsojis pirms sapulces un turpmāk minētajā kārtībā ir iesniedzis pieteikuma veidlapu, akcionārs var piedalīties sapulcē. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā tiks ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce notiks 2022. gada 30. novembrī plkst. 11:00 Rūpniecības ielā 1 - 5, Rīgā, LV-1010.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas akcionāriem pēc pieprasījuma sākot ar 2022. gada 10.novembri (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: [email protected]), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu, un tai pievienojot akcionāra/pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopiju. Pieteikuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.baltictechventures.com.  

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

- parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: [email protected], vēstules nosaukumā norādot šādu informāciju: “Pieteikuma veidlapa 30.11.2022. ārkārtas akcionāru sapulcei”; vai

- parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1 - 5, Rīga, LV-1010, uz aploksnes norādot šādu informāciju: “Pieteikuma veidlapa 30.11.2022. ārkārtas akcionāru sapulcei”.

Akcionāru tiesības

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarojuma veidlapa ir pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā [email protected]

 Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildu jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz Sabiedrības valdei,  tos nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: [email protected], 7.dienā ne vēlāk kā līdz plkst. 17.00. 

Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. 

Ar akcionāra sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2022. gada 10.novembra Sabiedrības interneta mājaslapā www.baltictechventures.com. 

Visi ar Sabiedrības akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti šādos interneta resursos: Sabiedrības interneta mājas lapā www.baltictechventures.com.

 Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 24 059 800.